โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยาและลูกจ้างชั่วคราว

 17 ม.ค 2560    2,342 ครั้ง
โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยาและลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-19 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา เงินเดือน: 9,440 บาท
- ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาเอกชีววิทยา หรือสาขาที่ใกล้เคียง
2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 12-19 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5561-1271 ต่อ 115

=> ประกาศรับสมัคร <=