โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

 17 ม.ค 2560    5,741 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) รับสมัครครูอัตราจ้าง พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยครู กลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือทางสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู กลุ่มสาขาวิชาเกษตร หรือทางสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือทางสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
4. วิทยากร กลุ่มสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันที่สมัคร ตามรายละเอียดดังนี้
(1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 (4) สำเนาใบรับปริญญาบัตร หรือวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 (6) ใบประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยครู) จำนวน 1 ฉบับ
 (7) เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน บ้านค่าย(วัดหวายกรอง) ได้ตั้งแต่ วันที่ประกาศรับสมัครจนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก ในเวลาราชการ (09.00 – 16.00 น.) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 038- 641449

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิ และตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนด ดังนี้ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เดือนๆ ละ 8,340 บาท ค่าครองชีพ 6,660 บาท รวมเดือนละ 15,000 บาท