โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม (พยัคฆเดชบำเพ็ญ) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย

 29 ธ.ค 2559    1,120 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม (พยัคฆเดชบำเพ็ญ) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7,000 บาท
1. สาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. เป็นผู้มีสุขภาพกาย-สุขภาพจิตดี (ไม่มีโรคติดต่อ)
4. มีสัญชาติไทย
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
2. สำเนาวุฒิบัตรทางการศึกษา (ปริญญาบัตร)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
7. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
8. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
ผู้ที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครได้ในเวลาราชการ เวลา 08.30- 16.00น. ภายในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559
ณ ห้องธุรการ (ธุรการงานบุคคล) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม "พยัคฆเดชบำเพ็ญ" ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

=> ประกาศรับสมัคร <=