โรงพยาบาลชลประทาน (ปากเกร็ด) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 56 อัตรา

 26 ก.พ 2560    11,827 ครั้ง
โรงพยาบาลชลประทาน (ปากเกร็ด) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 56 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่ 1 นักสถิติ สังกัดงานวิจัย  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 22,400 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาสถิติ ชีวสถิติทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีพื้นฐานความรู้ด้านคำศัพท์ทางการแพทย์
ตำแหน่งที่ 2 วิศวกรโยธา สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในด้านวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 – 5 ปี สามารถจัดทำรายงานคำนวณและประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการประสานงาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ตำแหน่งที่ 3 วิศวกรไฟฟ้า สังกัดงานซ่อมบำรุง  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในด้านวิศวกรรมไฟฟูาหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี  จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ตำแหน่งที่ 5 นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการโภชนาการ สังกัดงานโภชนาการ  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา วิชาวิทยาศาสตร์ ทางการอาหารสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์เคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ชีวเคมี สาธารณะสุขศาสตร์
ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการศึกษา  สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ตำแหน่งที่ 9 นักวิชาการช่างศิลป์ สังกัดงานเวชนิทัศน์  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาศิลปะ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 10 นักกายภาพบำบัด  สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
ตำแหน่งที่ 11 นักกิจกรรมบำบัด  สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งที่ 12 นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ตำแหน่งที่ 13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดงานวางแผนและพัฒนา  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ตำแหน่งที่ 14 นักจิตวิทยา  สังกัดสาขาวิชาจิตเวช  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยาคลินิก
ตำแหน่งที่ 15 นักรังสีการแพทย์  สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา  จำนวน 1อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิคและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
ตำแหน่งที่ 16 นักประชาสัมพันธ์  สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ตำแหน่งที่ 17 บรรณารักษ์  สังกัดงานห้องสมุด  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษาศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศึกษา
ตำแหน่งที่ 18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความคิดสร้างสรรค์
ในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หากมีประสบการณ์ในงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 20 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดงานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดงานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือ คุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตำแหน่งที่ 22 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดงานควบคุมและปูองกันการติดเชื้อใน  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาบริหารธุรกิจ สถิติ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 23 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดงานสิทธิประโยชน์  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสน์ศาสตร์ รัฐศาสตร์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งที่ 24 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา  จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 13,670 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
ตำแหน่งที่ 25 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม  สังกัดงานเภสัชกรรม  จำนวน 4 อัตรา  เงินเดือน 13,670 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
ตำแหน่งที่ 26 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดงานการเงินและบัญชี  จำนวน 5 อัตรา  เงินเดือน 13,670 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ตำแหน่งที่ 27 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 13,670 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป
ตำแหน่งที่ 28 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดงานเวชนิทัศน์   จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 13,670 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป
ตำแหน่งที่ 29 ผู้ช่วยพยาบาล  สังกัดฝุายการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา  เงินเดือน 11,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญและมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
ตำแหน่งที่ 30 ผู้ช่วยพยาบาล  สังกัดสาขาวิชาจิตเวช จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 11,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญและมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
ตำแหน่งที่ 31 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดงานเภสัชกรรม  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 11,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่ 32 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 11,200 บาท
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ตำแหน่งที่ 33 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดงานสนับสนุนการบริการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 11,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่ 34 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดงานสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 11,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่ 35 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดสาขาวิชาจิตเวช จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 11,200 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่ 36 พนักงานการแพทย์  สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,170  บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
ตำแหน่งที่ 37 พนักงานการแพทย์  สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,170  บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
ตำแหน่งที่ 38 หมอนวดแผนไทย  สังกัดสาขาวิชาจิตเวช จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,170  บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดไทยของสถาบันการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงหรือหลักสูตรการนวดอื่นที่กองการประกอบโรคศิลปะรับรอง
ตำแหน่งที่ 39 พนักงานกู้ชีพ  สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,170  บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT 110 ชั่วโมง)
ตำแหน่งที่ 40 พนักงานเปล  สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,170  บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์) โทร. 02-502-2345 ต่อ 3645 หรือ02-502-2308

=> ประกาศรับสมัคร <=