อบจ.สระแก้ว รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ 20 อัตรา

 7 ม.ค 2560    4,345 ครั้ง
อบจ.สระแก้ว รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค 4 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาหรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่ำกว่าหลักสูตรดังกล่าว
3. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่มีค่าครองชีพ)
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตรื กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคบ
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท (ไม่มีค่าครองชีพ)
- ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกเคมี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท (ไม่มีค่าครองชีพ)
- ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท (ไม่มีค่าครองชีพ)
- ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
7. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท (ไม่มีค่าครองชีพ)
- ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
8. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท (ไม่มีค่าครองชีพ)
- ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
9. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท (ไม่มีค่าครองชีพ)
- ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
10. ผู้ช่วยครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท (ไม่มีค่าครองชีพ)
- ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
11. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท (ไม่มีค่าครองชีพ)
- ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดง
12. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีประสบการณ์ การทำงาน 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 อัตรา   เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3724-0999 ต่อ 262

=> ประกาศรับสมัคร<=