องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครผู้ช่วยครู และนักวิชาการศึกษา รวม 3 อัตรา

 26 ก.พ 2560    5,173 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครผู้ช่วยครู และนักวิชาการศึกษา รวม 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28กุมภาพันธ์ 2560
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800บาท
- วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ คณิต-วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์-เคมี คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. หรือ ก.ค.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 1อัตรา เงินเดือน 15,000 -15,800บาท
- วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป ทางสาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย วิธีการสอนภาษาไทย ไทยศึกษา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีไทย การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรมไทย หรือทางอื่นที่ ก.ท.หรือก.ค.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
3. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1อัตรา เงินเดือน 15,000  บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น 2) อาคาร 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 20-28กุมภาพันธ์ 2560ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5541-6860
 
=>ประกาศรับสมัคร<=