สำนักงาน กศน.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู และอื่นๆ 32 อัตรา

 23 ก.พ 2560    4,265 ครั้ง
สำนักงาน กศน.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู และอื่นๆ 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ข้อ1 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 แต่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร
2. ครูศูนย์การเรียนชุมชน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ข้อ1 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 แต่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร
3. ครูอาสาสมัครประจำสถานศึกษา ปอเนาะ 18 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ข้อ1 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 แต่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท
-  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
6. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
7. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=