สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

 17 ม.ค 2560    5,906 ครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 1. ครูกศน.ตำบล 4 อัตรา
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
- ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
2. บรรณารักษ์ 1 อัตรา
- ได้วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- ได้วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีใน ทุกสาขาวิชา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3622-1328

=> ประกาศรับสมัคร <=