สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาพลศึกษา

 28 ก.พ 2560    5,683 ครั้ง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาพลศึกษา
ด้วยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิมีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1อัตรา ทำหน้าที่สอน พัฒนางานด้านบริการวิชาการ ดูแลงานวินัยนักศึกษา และงานนักศึกษาวิชาทหารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
2. เพศชาย
3. มีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในวิชาที่จะสอน และจะต้องแสดงความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้ในวิชานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
5. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูอาจารย์
6. มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการทำงาน
8. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานอย่างจริงจัง
9. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีเข้าสังคมกับผู้อื่นได้
 
เอกสารการสมัคร
1.        รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1รูป
2.        สำเนาบัตรประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน
3.        สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง และใบแสดงผลการเรียน  อย่างละ 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.        หนังสือรับรองประสบการณ์
5.        หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบรับรองความรู้ความสามารถ ใบทะเบียนสมรส
6.        ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว (ถ้ามี)
 
วิธีการสมัคร
-           สมัครด้วยตนเอง (อ.-ส. เวลา 8:30 – 16:30 น.)
-           ส่งเอกสารสมัครงานทาง email: hrm@svit.ac.th
-           ส่งไปรษณีย์ตามชื่อ-ที่อยู่ของสถาบันฯ
 
ติดต่อ
คุณวาศินี โพธิกำจร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
55/56 หมู่ 7 ซอยสามมิตร ถนนหนามแดง-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 02-337-3341ต่อ 221
Email: hrm@svit.ac.th
Website: www.svit.ac.th