สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 3 อัตรา

 14 ม.ค 2560    3,683 ครั้ง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การตลาด และสาขาบัญชี
ด้วยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิมีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การตลาด และสาขาบัญชี จำนวน 3 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการและบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/บัญชีมหาบัณฑิต/บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต/บัญชีดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL (Paper based) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีไม่ต่ำกว่า500คะแนน
4. มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในวิชาที่จะสอน และจะต้องแสดงความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้ในวิชานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
5. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูอาจารย์
6. มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการทำงาน
8. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานอย่างจริงจัง
9. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีเข้าสังคมกับผู้อื่นได้
 
เอกสารการสมัคร
1.        รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2.        สำเนาบัตรประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน
3.        สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง และใบแสดงผลการเรียน  อย่างละ 1 ฉบับ (ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย)
4.        หนังสือรับรองประสบการณ์
5.        หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบรับรองความรู้ความสามารถ ใบทะเบียนสมรส
6.        ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว (ถ้ามี)
 
วิธีการสมัคร
-           สมัครผ่านทาง website : www.svit.ac.th/ >> กดปุ่ม ติดต่อเรา  (ตรงมุมบนซ้าย) >> กด สมัครงาน
-           สมัครด้วยตนเอง (อ.-ส. เวลา 8:30 – 16:30 น.)
-           ส่งจดหมายสมัครงานทาง email: hrm@svit.ac.th
-           ส่งไปรษณีย์ตามชื่อ-ที่อยู่ของสถาบันฯ
 
ติดต่อ
คุณวาศินี โพธิกำจร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
55/56 หมู่ 7 ซอยสามมิตร ถนนหนามแดง-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 02-337-3341ต่อ 221
Email: hrm@svit.ac.th
Website: www.svit.ac.th