วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 6 อัตรา

 3 ม.ค 2560    4,600 ครั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1.  เลขประจำตำแหน่ง  91103, 91105
-  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการ การตลาด การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การบัญชี ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา การติดต่อสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เปิดสอน
2. เลขประจำตำแหน่ง  91270 และ 91271
-  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เปิดสอน
3. เลขประจำตำแหน่ง  91268 และ 91269
-  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์และการออกแบบ การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และแอนนิเมชั่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เปิดสอน
 
* มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ International English Language Testing System (IELTS) ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าจากสำนักทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับรองการเทียบเท่า ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี
* มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ