ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 131 อัตรา

 14 ม.ค 2560    12,467 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 131 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่งตำแหน่งอาจารย์ รวม 131 อัตรา
1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
2. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท
3. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท
4. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท
5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
6. สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท
7. สาขาวิชาการบัญชี 10 อัตรา  วุฒิปริญญาเอก
8. สาขาวิชาการบัญชี 9 อัตรา  วุฒิปริญญาโท
9. สาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา  วุฒิปริญญาเอก
10. สาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา  วุฒิปริญญาโท
11. สาขาวิชาการจัดการ 3อัตรา  วุฒิปริญญาโท
12. สาขาวิชาการจัดการ 1 อัตรา  วุฒิปริญญาเอก
13. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3 อัตรา  วุฒิปริญญาเอก
14. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 อัตรา  วุฒิปริญญาโท
15. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 อัตรา  วุฒิปริญญาเอก
16. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 อัตรา  วุฒิปริญญาโท
17. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6 อัตรา  วุฒิปริญญาเอก
18. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร 1 อัตรา  วุฒิปริญญาโท
19. สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 อัตรา  วุฒิปริญญาเอก
20. สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา  วุฒิปริญญาโท
21. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
22. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 อัตรา วุฒิปริญญาโท
23. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
24. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา วุฒิปริญญาโท
25. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 อัตรา วุฒิปริญญาโท
26. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
27. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 อัตรา วุฒิปริญญาโท
28. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
29. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
30. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 อัตรา วุฒิปริญญาโท
31. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ -การผลิต 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
32. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
33. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
34. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
35. สาขาวิชาภาษาจีน 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท
36. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท
37. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 อัตรา วุฒิปริญญาเอก
38. สาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท
39. สาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

=> ประกาศรับสมัคร <=