ม.ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 31 อัตรา

 14 ม.ค 2560    14,926 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 20 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ (19 อัตรา)
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน (1อัตรา)
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 5 อัตรา
- ได้รับปริญญตรีทุกสาขา (2อัตรา)
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารการศึกษา สังคมวิทยา เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ และสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ( 2 อัตรา บรรจุชัยนาท)
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (1อัตรา)
3. บุคลากรปฏิบัติการ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. นักตรวจภายใน 1 อัตรา
=> ขาดรายละเอียดวุฒิ<=
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0-2942-6900-99 ต่อ 1140,1142,1143

=>ประกาศรับสมัครงาน<=