มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการ 6 อัตรา

 3 ม.ค 2560    3,897 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง
3. นายช่างเทคนิค งานปรับปรุงและบริการงานระบบห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
- อายุ 25 ปีขึ้นไป ปวส. ด้านสถาปัตยกรรม หรือช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาฝึกอบรม 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง
5. นายช่างเทคนิค งานกลุ่มห้องปฏิบบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐานและวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา
- ปวส. ด้านช่างกลโรงงาน หรือช่างเทคนิคการผลิต
6. สัตวแพทย์ 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา และมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=