มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 30 อัตรา

 2 ม.ค 2560    4,164 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เน้นด้านผ้า/สิ่งทอ) วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาด้านสังคมศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
7. อาจารย์ สาขาด้านอาหารและโภชนาการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
8. อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
9. อาจารย์ สาขาผังเมือง วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
10. อาจารย์ สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
11. อาจารย์ สาขาบัญชี วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
12. อาจารย์ สาขาด้านระบบสารสนเทศ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
13. อาจารย์ สาขาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1 อัตรา
14. อาจารย์ สาขาการเงิน วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
15. อาจารย์ สาขาบัญชี วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
16. อาจารย์ สาขาด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
17. อาจารย์ สาขาการโรงแรม วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
18. อาจารย์ สาขาจัดการอุตสาหกรรมและบริการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
19. อาจารย์ สาขาด้านพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
20. อาจารย์ สาขาสัตววิทยา วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
21. อาจารย์ สาขาการแพทย์แผนไทย วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
22. อาจารย์ สาขาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
23. อาจารย์ สาขาบัญชี วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
24. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการเทคโนโลยี วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
25. อาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
26. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
27. อาจารย์ สาขาสัตวแพทย์ (หลักสูตร 6 ปี) วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
28. อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2560

=> ประกาศรับสมัคร <=