มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสังคม 2 อัตรา

 18 ก.พ 2560    4,419 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครอาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีสังคม 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน)
1. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
คุณสมบัติ 1. คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ภารศึกษา หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจหรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หร้ือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอาชีพ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ หรือ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอาชีพ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3. คุณวุฒิปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์

2. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ 1. วุฒิปริญญาโท ด้านการบัญชี
2. คุณวุฒิปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
กำหนดวัน และสถานที่คัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

ประกาศประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

=> ประกาศรับสมัคร