มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 38อัตรา

 28 ก.พ 2560    32,360 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 38อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14มีนาคม 2560
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 22,750บาท ปริญญาเอก 33,600บาท
1. อาจารย์ สาขาภาษาวัฒนธรรมศาสตร์ 1อัตรา
2. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 1อัตรา
3. อาจารย์ สาขาธุรกิจอาหาร 1  อัตรา
4. อาจารย์ สาขาคหกรรม 2  อัตรา
5. อาจารย์ สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1  อัตรา
6. อาจารย์ สาขาด้านอาหารและโภชนาการ 1อัตรา
7. อาจารย์ สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 1อัตรา
8. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1อัตรา
9. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2อัตรา
10. อาจารย์ สาขาด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา 3อัตรา
11. อาจารย์ สาขาด้านการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา 1อัตรา
12. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1อัตรา
13. อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1อัตรา
14. อาจารย์ สาขาด้านฟิสิกส์ 1อัตรา
15. อาจารย์ สาขาการเงิน 1อัตรา
16. อาจารย์ สาขาด้านประเมินราคาทรัพย์สิน หรือด้านธุรกิจ 1อัตรา
17. อาจารย์ สาขาด้านการตลาด 1อัตรา
18. อาจารย์ สาขาด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1อัตรา
19. อาจารย์ สาขาด้านบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2อัตรา
20. อาจารย์ สาขาด้านการจัดการทรัพยการมนุษย์ 1อัตรา
27. อาจารย์ สาขาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือโทรคมนาคม 1อัตรา
 
สายสนับสนุน เงินเดือน 18,000บาท
21. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1อัตรา
- ปริญญาตรี วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
22.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1อัตรา
- ปริญญาตรี บธ.บ. หรือ วท.บ. สาขาการจัดการ การจัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานสารบรรณ 1ปี ขึ้นไป
23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1อัตรา
- ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
24.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการไม่ต่ำกว่า 4ปี
25. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 4อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือศิลปศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานรัฐ อย่างน้อย 1ปี
26. สถาปนิก 1อัตรา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ
27.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยาการ 1อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
28. นักวิชาการพัสดุ 2อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
29. นักวิชาการเงินและบัญชี 1อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
30. นักวิชาการศึกษา 1อัตรา (เฉพาะตำแหน่งนี้เงินเดือน 21,000บาท)
- ปริญญาโท พลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
31นักวิชาการศึกษา 1อัตรา
- ปริญญาตรีทุกสาขา
32. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา 1อัตรา
- ปริญญาตรีทุกสาขา
33.  บุคลากร 2อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ทุกสาขา
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36ชั้น 4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 6-14มีนาคม 2560เวลา 09.00-16.30น. เว้นวันหยุดราชการ
 
=> ประกาศรับสมัคร <=