มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 16 อัตรา

 20 ก.พ 2560    10,442 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการ-จัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) : ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาหรือไม่ต่ำกว่านี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) : ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาหรือไม่ต่ำกว่านี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย : สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
8. ตำแหน่งบรรณารักษ์ : ฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ระดับปริญญาโท
9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10. ตำแหน่งนักวิจัย : สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการวิจัย หรือประเมินผล อย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงาน
11. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานยุทธศาสตร์และประเมินผล,งานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน กองแผนงาน จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติหรือคณิตศาสตร์
12. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบริหารความเสี่ยงกองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
13. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ กองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติสถิติประยุกต์ วิจัย คณิตศาสตร์วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ การจัดการสารสนเทศการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=