มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 22 อัตรา

 5 ม.ค 2560    15,614 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตร 2 ภาษา) 2 อัตรา
2. อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 อัตรา
3. อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ 1 อัตรา
4. อาจารย์สาขาดนตรีตะวันตก 1 อัตรา
5. อาจารย์สาขารัฐประศานศาสตร์ (การพัฒนาระหว่างประเทศ) 1 อัตรา
6. อาจารย์สาขาอังกฤษธุรกิจ 1 อัตรา
7. อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 1 อัตรา
8. อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
9. อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ 1 อัตรา
10. อาจารย์สาขาวัสดุศาสตร์ 1 อัตรา
11. อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์แอชิแมชันและมัลติมีเดีย 1 อัตรา
12. อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 อัตรา
13. อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา
14. อาจารย์สาขาจิตวิทยา 1 อัตรา
15. อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 1 อัตรา
16. อาจารย์สาขาพลศึกษา 1 อัตรา
17. อาจารย์สาขานาฏศิลป์ไทย 1 อัตรา
18. อาจารย์สาขาบริหารการศึกษา 2 อัตรา
19. อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 26,250 บาท หรือ ปริญญาเอก 31,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารอาคารเบญจมวัฏ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2522-6623

=> ประกาศรับสมัคร <=