มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 35 อัตรา

 29 ธ.ค 2559    9,402 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 อัตรา
2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 อัตรา
3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 1 อัตรา
4. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ชัยนาท) 1 อัตรา
5. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 อัตรา
6. สาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 4 อัตรา
7. สาขาการแพทย์แผนจีน 1 อัตรา
8. สาขาวิชาการตลาด 2 อัตรา
9. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา
10. สาขาวิชาบัญชี 1 อัตรา
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา
12. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 อัตรา
13. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 4 อัตรา
14. สาขาวิชาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2 อัตรา
15. สาขาวิชานิเทศศาสตร์(กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์) 2 อัตรา
16. สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
17. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
18. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา
19. สาขาวิชาการวิจัยและวัดผล 1 อัตรา
20. สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
21. สาขาวิชาพลศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 1 อัตรา
22. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โรงเรียนสาธิต) 1 อัตรา
23. สาขาวิชาประถมศึกษา ด้านสังคม (โรงเรียนสาธิต) 1 อัตรา
24.  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (โรงเรียนสาธิต) 1 อัตรา

เปิดรับสสมัครตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0-2942-6900-99 ต่อ 1140,1142,1143

=>ประกาศรับสมัครงาน<=