มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 25อัตรา

 26 ก.พ 2560    10,953 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 25อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12มีนาคม 2560
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาด้านพลศึกษา 1อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
2. อาจารย์ สาขาด้านการประถมศึกษา 1อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
3. อาจารย์ สาขาด้านภาษาอังกฤษ 1อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
4. อาจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา 1อัตรา (ปริญญาเอก)
5. อาจารย์ สาขาด้านภาษาจีน 2อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
6. อาจารย์ สาขาด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 2อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
7. อาจารย์ สาขาดนตรี 1อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
8. อาจารย์ สาขาบรรณารักษ์/สารสนเทศ 2อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
9. อาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 2อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
10. อาจารย์ สาขาการเงินและธนาคาร 1อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
11. อาจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 1อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
12. อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ 1อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
13. อาจารย์ สาขาการจัดการทั่วไป (แม่สอด) 1อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
14. นักวิชาการศึกษา 1อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา มีผลทดสอบ TOEIC 400คะแนนหรือเทียบเท่า)
15. วิศวกรไฟฟ้า 1อัตรา (ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบ ก.ว. และมีประสบการณ์ทำงาน)
16. นิติกร 1อัตรา (ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงาน 1ปี)
17. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1อัตรา (ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านกิจการนิสิต ไม่น้อยกว่า 1ปี)
18. นักวิชาการศึกษา 1อัตรา (ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน การจัดการทั่วไป(การบัญชี) สาธารณสุขศาสตร์ หรือจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และมีประสบการณ์ด้านกิจการนิสิต ไม่น้อยกว่า 1ปี)
19. บรรณารักษ์ 1อัตรา (ปริญญาตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา)
20.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1อัตรา (ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ มีประสบการร์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 1ปี)
21.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์)
 
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12มีนาคม 2560
 
=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=