มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครอาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 5 อัตรา

 2 ม.ค 2560    4,442 ครั้ง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครอาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 28,030 บาท
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
2. สาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 28,030 บาท
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี และมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 อัตรา เงินเดือน 28,030 บาท
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ และมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
4. สาขาวิชาภาษาไทย  1 อัตรา เงินเดือน 26,250 บาท
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ต้องเป็นหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ์) กศ.ม. หรือ ค.ม. หรือ ศษ.ม. หรือ ศศ.ม. หรือ อ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย หรือ วรรณคดีไทย หรือ ภาษาศาสตร์ หรือ คติชนวิทยา หรือ วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมหรือ วัฒนธรรมศาสตร์ และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กศ.บ. หรือ ค.บ. หรือ ศษ.บ. หรือ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย หรือ วรรณคดีไทย หรือ การสอนภาษาไทย หรือ ภาษาศาสตร์
5.  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  1 อัตรา เงินเดือน 28,030 บาท
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาชุมชน และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาชุมชน และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน หรือ พัฒนาสังคมหรือ การจัดการการพัฒนาสังคม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ โทร 0864584309

=> ประกาศรับสมัคร <=