มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 8 อัตรา

 8 ม.ค 2560    4,641 ครั้ง
มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. สถาปนิก 1 อัตรา (อยุธยา) เงินเดือน 18,000 บาท

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
2. วิศวกรเครื่องกล 2 อัตรา (อยุธยา) เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
3. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา (อยุธยา) เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (อยุธยา) เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (อยุธยา) เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟแวร์,วิทยาการสารสนเทศ,สารสนเทศศาสตร์,ระบบสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (อยุธยา) เงินเดือน 18,000 บาท
- ด้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมซอฟแวร์,วิทยาการสารสนเทศ,สารสนเทศศาสตร์, ระบบสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (นนทบุรี) เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

=> ประกาศรับสมัคร <=