คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

 6 ม.ค 2560    3,481 ครั้ง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือทางอื่นๆ ที่ก.ม.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน: ไม่ระบุ 

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.02-696-6306 (คุณไอยคุปต์)

=> ประกาศรับสมัคร <=