คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 19 ม.ค 2560    7,202 ครั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1.  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จํานวน 1 อัตรา   =>ลิงค์สมัคร<=
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- มีผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จํานวน 1 อัตรา  =>ลิงค์สมัคร<=
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีรายวิชาที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- มีประสบการณ์การทํางานด้านคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
- มีผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อัตราเงินเดือน: 16,500 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2560 โทร. 0-2218-4553

=> ประกาศรับสมัคร <=