คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบรรณารักษ์ P7

 11 ม.ค 2560    2,276 ครั้ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 16,500 บาท
1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศึกษา สารสนเทศทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องมีคแะนนทดสอบภาษาอังกฤาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2560
และสอบถามรายละเอียดไดที่ หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2218-4553

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=