กศจ.เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 79 อัตรา

 10 ก.พ 2560    1,853 ครั้ง
กศจ.เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 11 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 8 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 14 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 6 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 12 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
8.  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 4 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 7 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 3 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 2 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 3 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 1 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 1 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=