กศจ.อ่างทอง รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 17 กลุ่มวิชา 35 อัตรา

 15 ก.พ 2560    1,248 ครั้ง
กศจ.อ่างทอง รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 17 กลุ่มวิชา 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1 ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 1 อัตรา
2 ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 9 อัตรา
3 ครูผู้ช่วย ภาษาจีน 2 อัตรา
4 ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
5 ครูผู้ช่วย ชีววิทยา 1 อัตรา
6 ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา 5 อัตรา
7 ครูผู้ช่วย พลศึกษา 1 อัตรา
8 ครูผู้ช่วย นาฏศิลป์ 2 อัตรา
9 ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล 1 อัตรา
10 ครูผู้ช่วย ดนตรีไทย 1 อัตรา
11 ครูผู้ช่วย เกษตรกรรม 1 อัตรา
12 ครูผู้ช่วย คหกรรม 1 อัตรา
13 ครูผู้ช่วย ปฐมวัย 3 อัตรา
14 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา 1 อัตรา
15 ครูผู้ช่วย การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 อัตรา
16 ครูผู้ช่วย บรรณารักษ์ 1 อัตรา
17 ครูผู้ช่วย สถาปัตยกรรม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=