กศจ.หนองบัวลำภู รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 15 กลุ่มวิชา 36 อัตรา

 15 ก.พ 2560    1,242 ครั้ง
กศจ.หนองบัวลำภู รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 15 กลุ่มวิชา 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1 ภาษาไทย 7 อัตรา
2 คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
3 ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
4 ประถมศึกษา 2 อัตรา
5 ญี่ปุ่น 2 อัตรา
6 คณิตศาสตร์ 4 อัตรา
7 วิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
8 สังคมศึกษา 2 อัตรา
9 อุตสาหกรรม 2 อัตรา
10 ดนตรีศึกษา 1  อัตรา
11 พลศึกษา 3 อัตรา
12 ชีววิทยา 2 อัตรา
13 เคมี 1 อัตรา
14 จิตวิทยาแนะแนว 1 อัตรา
15 ศิลปศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=