กศจ.สุพรรณบุรี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 22 กลุ่มวิชา 83 อัตรา

 15 ก.พ 2560    2,061 ครั้ง
กศจ.สุพรรณบุรี รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 22 กลุ่มวิชา 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1 ภาษาไทย 4 อัตรา
2 คณิตศาสตร์ 6 อัตรา
3 ภาษาอังกฤษ 10 อัตรา
4 ภาษาจีน 2 อัตรา
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
6 ฟิสิกส์ 1 อัตรา
7 ชีววิทยา 1 อัตรา
8 สังคมศึกษา 11 อัตรา
9 พลศึกษา 4 อัตรา
10 ดนตรีไทย 4 อัตรา
11 ศิลปศึกษา 2 อัตรา
12 นาฏศิลป์ 4 อัตรา
13 คอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
14 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
15 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 4 อัตรา
16 ประถมศึกษา 4 อัตรา
17 ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 8 อัตรา
18 บรรณารักษ์ 2 อัตรา
19 การเงิน/บัญชี 4 อัตรา
20 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
21 แนะแนว 2 อัตรา
22 การประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=