กศจ.สงขลา รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษ 96 อัตรา

 15 ก.พ 2560    1,457 ครั้ง
กศจ.สงขลา รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษ 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 20 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 19 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย 18 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 16 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 9 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 2อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 2อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 1 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 1 1 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=