กศจ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 32 กลุ่มวิชา 421 อัตรา

 15 ก.พ 2560    3,839 ครั้ง
กศจ.กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 32 กลุ่มวิชา 421 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 16 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 13 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 13 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 4 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 3 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 3 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 11 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 14 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 6 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 5 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 1 อัตรา
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี 1 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 3 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 3 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 5  อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษา 3 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา 9 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 3 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 3  อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการเงินการบัญชี 2 อัตรา
24.  ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
25. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา
26. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย 14 อัตรา
27. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 2 อัตรา
28. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 2 อัตรา
29. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาประถมศึกษา 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=